The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Dang Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Thu Lien, Le Kim Ngoc, Nguyen Thi Hong Thuy, Pham Thi Bich Chi 2020

The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

Accounting, Vol. 6, Issue 5,  pp. 899-912.

Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com