The Effect of Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Listing Pharmaceutical Enterprises

The Effect of Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Listing Pharmaceutical Enterprises

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Dinh The Hung, Pham Duc Cuong, 2020

The Effect of Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Listing Pharmaceutical Enterprises

Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), Vol.7(9), page 329-340 ESCI, Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com