Studying the impacts of earnings quality on stock return: Experiments in Vietnam

Studying the impacts of earnings quality on stock return: Experiments in Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Dang Ngoc Hung, Vu Thi Thuy Van 2020  

Studying the impacts of earnings quality on stock return: Experiments in Vietnam

International Journal of Advanced and Applied Sciences, 7(4): 45-53

ESCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com