Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam

Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

  Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam

Binh T.T. Vuong, Thang V. Nguyen, Ngoc T. Phan

Multinational Business Review, 26 October 2020 SSCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com