Social networks portrayed through the power of social media: a comparison between two well-known articles

Social networks portrayed through the power of social media: a comparison between two well-known articles

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Social networks portrayed through the power of social media: a comparison between two well-known articles

Bao Mai Quoc

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, Volume 5, Issue 6, Page 88-90


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com