QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL CONSTRAINTS, AND INVESTMENT EFFICIENCY: EVIDENCE IN VIETNAM

QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL CONSTRAINTS, AND INVESTMENT EFFICIENCY: EVIDENCE IN VIETNAM

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Dang Ngoc Hung, Ngo Thanh Xuan 2020  

QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL CONSTRAINTS, AND INVESTMENT EFFICIENCY: EVIDENCE IN VIETNAM  

Journal of Organizational Behavior Research, 5(2), 99-113 ESCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com