Provincial Governance Quality and Earnings Management: Empirical Evidence from Vietnam

Provincial Governance Quality and Earnings Management: Empirical Evidence from Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Provincial Governance Quality and Earnings Management: Empirical Evidence from Vietnam

Anh Nguyen Huu, Chi Duong Thi

Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 2 (2020), PP. 43-52 ISI(Scopus), ESCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com