Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Approach

Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Approach

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Anh Duc Do,  Thi Hang Dinh, Minh Tam Pham, Thi Hue Truong, Van Loi Ta,  Thuy Lien Luong & Quoc Dat Luu

Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Approach

International Journal of Fuzzy Systems (2020)


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com