Intention to use mobile commerce: Evidence from emerging economies

Intention to use mobile commerce: Evidence from emerging economies

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Intention to use mobile commerce: Evidence from emerging economies

Bui Huy Nhuong Long Pham Cyrus Mohebbi Hanh Le

International Journal of Enterprise information systems (IJEIS), Vol 16 issue 1, Jan-March 2020 Scopus, ESCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com