High-performance work systems and organizational performance across societal cultures

High-performance work systems and organizational performance across societal cultures

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Dastmalchian, A., Bacon, N., McNeil, Truong Thi Nam Thang, N. et al 2020

High-performance work systems and organizational performance across societal cultures

Journal of International Business Studies 51, 353–388 (2020) SSCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com