Green supply chain management practices and destination image: Evidence from Vietnam tourism industry

Green supply chain management practices and destination image: Evidence from Vietnam tourism industry

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Green supply chain management practices and destination image: Evidence from Vietnam tourism industry

Anh Duc Do, Quang Vinh Nguyen, Duy Uan Nguyen, Quoc Hoi Le and Dinh Uyen Trinh

Uncertain Supply Chain Management , Vol.8, No.2, pp 371-378

Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com