Forest resources and household welfare: Empirical evidence from North Central Vietnam

Forest resources and household welfare: Empirical evidence from North Central Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Cuong Van Hoang, Tuyen Quang Tran, Yen Hai Thi Nguyen,   Lan Thanh Nguyen 2020

Forest resources and household welfare: Empirical evidence from North Central Vietnam

Natural Resources Forum, 2020 SSCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com