Evaluation the supply chain management in the Accounting Service Firms in Hanoi

Evaluation the supply chain management in the Accounting Service Firms in Hanoi

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Evaluation the supply chain management in the Accounting Service Firms in Hanoi

Cam Van Bui, Son Tung Ha, Phan Hoa Le, Manh Linh Tran, Duc Dinh Truong

International Journal of multidisciplinary research and analysis, Vol 03, Issue 12, pp.358-364


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com