Evaluation of lecturers’ performance using a novel hierarchical multi-criteria model based on an interval complex Neutrosophic set

Evaluation of lecturers’ performance using a novel hierarchical multi-criteria model based on an interval complex Neutrosophic set

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Evaluation of lecturers’ performance using a novel hierarchical multi-criteria model based on an interval complex Neutrosophic set

Anh Duc Do, Minh Tam Pham, Thi Hang Dinh, The Chi Ngo, Quoc Dat Luu, Ngoc Thach Pham, Dieu Linh Ha and Hong Nhat Vuong

Decision Science Letters 9 (2020) 119-144


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com