Evaluation of the impact of motivation to work on the performance of lecturers using exploratory factor analysis and multi-linear regression model

Evaluation of the impact of motivation to work on the performance of lecturers using exploratory factor analysis and multi-linear regression model

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Evaluation of the impact of motivation to work on the performance of lecturers using exploratory factor analysis and multi-linear regression model

Bui Van Huyen, Ta Van Loi, Do Anh Duc, Le Anh Duc

International Journal of Advanced and Applied Sciences, 8(1), Pages: 117-124 ESCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com