Determinants Influencing Entrepreneurial Intention among Undergraduates in Universities of Vietnam

Determinants Influencing Entrepreneurial Intention among Undergraduates in Universities of Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Determinants Influencing Entrepreneurial Intention among Undergraduates in Universities of Vietnam

Bui Thi Hong Viet, Nguyen Thi Le Thuy,Tran Manh Dung, Nguyen Thi Anh Thu

Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol 7, No 7, pp. 369-378 ESCI (WoS) & Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com