Covid-19 - The test of sustainability of development in Vietnam

Covid-19 - The test of sustainability of development in Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Cao Thuy Xiem, Truong Doan The

2020

Covid-19 - The test of sustainability of development in Vietnam

The International Journal of Business and Management, Vol 8, Issue 5, pp. 81-86


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com