Calendar effects: Empirical evidence from the Vietnam stock markets

Calendar effects: Empirical evidence from the Vietnam stock markets

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Calendar effects: Empirical evidence from the Vietnam stock markets

Bui Huy Nhuong, Pham Dan Khanh, Pham Thanh Dat

International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES,Volume 7, Issue 12, Pages: 48-55 ESCI


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com