A Re-examination of the Holiday Effect in Stock Returns: The Case of Vietnam.

A Re-examination of the Holiday Effect in Stock Returns: The Case of Vietnam.

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 A Re-examination of the Holiday Effect in Stock Returns: The Case of Vietnam.

Bui Huy Nhuong, Pham Dan Khanh, Pham Thanh Dat

Edelweiss Applied Science and Technology, Vol 4 Issue 1,pp.51-55 Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com