Ứng dụng phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin

Ứng dụng phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Khuyến khích - Thân Đức Anh (nhóm trưởng) - Phạm Quang Duy 

18032313 18032330 

Ứng dụng phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin 

Người hướng dẫn: ThS.Hoàng Văn Thắng

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com