Tran Thi Thu Ha - Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

 Tran Thi Thu Ha

Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

Bulletin of Science and Education. 2021. № 6 (109). T.1. Pp. 75-84. ISSN 2312-8089.

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10603---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top