Tran Thi Thu Ha - Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

Tran Thi Thu Ha - Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Tran Thi Thu Ha

Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

Bulletin of Science and Education. 2021. № 6 (109). T.1. Pp. 75-84. ISSN 2312-8089.

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10603
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com