Thông tin hội thảo khoa học tháng 5.2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà nghiên cứu

 Một số Hội thảo khoa học về nhiều chủ đề có liên quan được eLIBRARY.vn tập hợp và giới thiệu đến cho độc giả và những người quan tâm:


* Hội thảo khoa học ACBES2021 về Kinh tế, Tài chính August 27 – August 28, 2021. Xem chi tiết.

* Hội thảo khoa học liên ngành cho nghiên cứu sinh, giảng viên. Xem chi tiết.

* Hội thảo khoa học “Bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Xem chi tiết. 

* Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh doanh nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội". Xem chi tiết.

* Hội thảo khoa học “Ứng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”. Xem chi tiết. #buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top