Thông tin hội thảo khoa học tháng 5.2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà nghiên cứu

Thông tin hội thảo khoa học tháng 5.2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà nghiên cứu

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Một số Hội thảo khoa học về nhiều chủ đề có liên quan được eLIBRARY.vn tập hợp và giới thiệu đến cho độc giả và những người quan tâm:


* Hội thảo khoa học ACBES2021 về Kinh tế, Tài chính August 27 – August 28, 2021. Xem chi tiết.

* Hội thảo khoa học liên ngành cho nghiên cứu sinh, giảng viên. Xem chi tiết.

* Hội thảo khoa học “Bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Xem chi tiết. 

* Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh doanh nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội". Xem chi tiết.

* Hội thảo khoa học “Ứng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”. Xem chi tiết. 
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com