Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay - Thân Văn Lĩnh

Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay - Thân Văn Lĩnh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Nhì 

Thân Văn Lĩnh 

17031785 

Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay 

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ HảoDanh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com