Lý luận triết học về “khái niệm tôn giáo” trong môn triết học về tôn giáo của G.W.F. Hegel - Trần Vinh Anh

Lý luận triết học về “khái niệm tôn giáo” trong môn triết học về tôn giáo của G.W.F. Hegel - Trần Vinh Anh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Ba 

Trần Vinh Anh 

18032316 

Lý luận triết học về “khái niệm tôn giáo” trong môn triết học về tôn giáo của G.W.F. Hegel 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng


Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com