Quan điểm triết học khoa học về cơ sở tồn tại, phương thức biến đổi và phương thức biểu hiện của khoa học -  Ba Lưu Trọng Chiến

Quan điểm triết học khoa học về cơ sở tồn tại, phương thức biến đổi và phương thức biểu hiện của khoa học - Ba Lưu Trọng Chiến

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Ba Lưu Trọng Chiến 

18032319 

Quan điểm triết học khoa học về cơ sở tồn tại, phương thức biến đổi và phương thức biểu hiện của khoa học 

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Liên


Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com