Equivalence in the Vietnamese translation of sherlock from Netflix - Ta Tri Duc, Le Tieu Ngoc Lien

Equivalence in the Vietnamese translation of sherlock from Netflix - Ta Tri Duc, Le Tieu Ngoc Lien

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Ta Tri Duc, Le Tieu Ngoc Lien

Equivalence in the Vietnamese translation of sherlock from Netflix.  

Pp. 3- 14.

Science and technology. World research: Materials of the XI International Scientific and Practical Conference (April 14, 2021, Moscow) Ed. ed. Zaraisky A.A. - Publishing house of the Central Business Center "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 79p.

ISBN 978-5-907385-33-7 Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com