Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences - Hoang Tuyet Mai

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences - Hoang Tuyet Mai

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Hoang Tuyet Mai.

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78.

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306.

ISSN 2312-8267 (Print),

ISSN 2413-5801 (Online).Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com