Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Cuong Khanh Quoc Tran, Hat Dang Nguyen, Cuong Huy Tran, Loan Kim Thi Vo The. Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework// Гуманитарный научный вестник [Humanitarian Scientific Bulletin]. 2021. №2. Pp. 200-206. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4594588.
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com