Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin - SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin - SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của Triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng triết học Mác - Lênin. 

Tác giả: Mai K Đa, Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com