Phạm Quỳnh Chinh - Phan Thị Hoàng Mai: Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

Phạm Quỳnh Chinh - Phan Thị Hoàng Mai: Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

  Phạm Quỳnh Chinh - Phan Thị Hoàng Mai: 

Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

LINK TẢI

Nhấp vào đây nếu không tải đượcWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com