Phạm Công Nhất: Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam hiện nay

  Phạm Công Nhất: Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam hiện nay 

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

LINK TẢI

Nhấp vào đây nếu không tải được


Below Post Ad