Nguyễn Vũ Hảo: Đổi mới nghiên cứu và đào tạo ngành Triết học theo hướng hội nhập quốc tế: Một số vấn đề và giải pháp

  Nguyễn Vũ Hảo

Đổi mới nghiên cứu và đào tạo ngành Triết học theo hướng hội nhập quốc tế: Một số vấn đề và giải pháp

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

LINK TẢI

Nhấp vào đây nếu không tải được


Below Post Ad