Mai Diệu Anh - Lê Anh Dũng: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đổi mới hoạt động giảng dạy Triết học tại các Học viện Công an Nhân dân hiện nay

Mai Diệu Anh - Lê Anh Dũng: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đổi mới hoạt động giảng dạy Triết học tại các Học viện Công an Nhân dân hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

  Mai Diệu Anh - Lê Anh Dũng: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đổi mới hoạt động giảng dạy Triết học tại các Học viện Công an Nhân dân hiện nay

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

LINK TẢI

Nhấp vào đây nếu không tải đượcWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com