Conception of Intuition: From Western Philosophy, Science and Religion to Traditional Vietnamese Philosophical Thought

Conception of Intuition: From Western Philosophy, Science and Religion to Traditional Vietnamese Philosophical Thought

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Conception of intuition: From the Western philosophy, science, and religion to traditional Vietnamese philosophical thought. Vu Hao Nguyen – Daniel Slivka

http://ww.xlinguae.eu/files/XLinguae3_2020_18.pdf
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com