Conception of Intuition: From Western Philosophy, Science and Religion to Traditional Vietnamese Philosophical Thought

Conception of Intuition: From Western Philosophy, Science and Religion to Traditional Vietnamese Philosophical Thought

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Conception of intuition: From the Western philosophy, science, and religion to traditional Vietnamese philosophical thought. Vu Hao Nguyen – Daniel Slivka

http://ww.xlinguae.eu/files/XLinguae3_2020_18.pdf
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com