Hội thảo Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Hội thảo Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra".
Học viện Quản lý Giáo dục, 2020
Thư mời viết bài Hội thảo
Thông tin chi tiết ở thông báo đính kèm
Xuất bản Quốc tế


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com