Hội thảo Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Hội thảo Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra".
Học viện Quản lý Giáo dục, 2020
Thư mời viết bài Hội thảo
Thông tin chi tiết ở thông báo đính kèm
Xuất bản Quốc tế


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com