Концепция культурной интеграции христианства

Концепция культурной интеграции христианства

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Концепция культурной интеграции христианства 
Гуманитарный научный вестник. 
2020. 
№3. 
C. 211 - 215. 
ISSN 2541-7509. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3772882
Tác giả: Mai K Đa


[15] Концепция культурной интеграции христианства // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. C. 211 - 215. ISSN 2541-7509. https://doi.org/10.5281/zenodo.3772882


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com