Концепция культурной интеграции христианства

Концепция культурной интеграции христианства

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Концепция культурной интеграции христианства 
Гуманитарный научный вестник. 
2020. 
№3. 
C. 211 - 215. 
ISSN 2541-7509. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3772882
Tác giả: Mai K Đa


[15] Концепция культурной интеграции христианства // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. C. 211 - 215. ISSN 2541-7509. https://doi.org/10.5281/zenodo.3772882


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com