Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ
Trong sách Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề lý luận.
Hà Nội: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. Tr. 62-87.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com