Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
Tạp chí Khoa học Xã hội, số 9+10/2007.
Tác giả: Lương Thùy Liên


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com