Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
Tạp chí Khoa học Xã hội, số 9+10/2007.
Tác giả: Lương Thùy Liên


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com