Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh

Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh
Hội thảo Quốc tế Triết học Đông - Tây so sánh, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2013.
Tác giả: Lương Thùy Liên

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com