Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh


Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh
Hội thảo Quốc tế Triết học Đông - Tây so sánh, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2013.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Below Post Ad