Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh

Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh
Hội thảo Quốc tế Triết học Đông - Tây so sánh, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2013.
Tác giả: Lương Thùy Liên

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com