Sự chuyển biến của tư tưởng chính trị nhân văn Việt Nam qua hai đại diện tiêu biểu: Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh

Sự chuyển biến của tư tưởng chính trị nhân văn Việt Nam qua hai đại diện tiêu biểu: Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Sự chuyển biến của tư tưởng chính trị nhân văn Việt Nam qua hai đại diện tiêu biểu: Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh
Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 2/2008.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com