Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh


Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Tạp chí Khoa học Xã hội, số 2/2008.
Tác giả: Lương Thùy LiênBelow Post Ad