Nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay: một vài kiến nghị và giải pháp


Nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay: một vài kiến nghị và giải pháp
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề thực tiễn”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 7/2016.
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết


Below Post Ad