Nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay: một vài kiến nghị và giải pháp

Nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay: một vài kiến nghị và giải pháp

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay: một vài kiến nghị và giải pháp
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề thực tiễn”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 7/2016.
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị TuyếtWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com