Một số nội dung trong tư tưởng triết học của Albert Einstein

Một số nội dung trong tư tưởng triết học của Albert Einstein

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Một số nội dung trong tư tưởng triết học của Albert Einstein
Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy các nhà tư tưởng Kitô giáo Đức ở các trường đại học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2015.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com