Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect

Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect.
Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2018).
Paris: Atlantis Press, 2018, pp. 1468-1471.
http://dx.doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.320
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com