Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect

Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect.
Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2018).
Paris: Atlantis Press, 2018, pp. 1468-1471.
http://dx.doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.320
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com