Hình ảnh phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Hình ảnh phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Hình ảnh phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov.
 Hội thảo khoa học Quốc tế “Triết học Đông – Tây, cách tiếp cận so sánh”, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2013.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com