Changes in owners in Vietnam from 1986 to present

Changes in owners in Vietnam from 1986 to present

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Lê Thị Vinh
Changes in owners in Vietnam from 1986 to present
Bulletin of science and education.
2020.
№ 7 (85).
Part 1.
Pp. 39-44.
ISSN 2312-8089.
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com