Changes in owners in Vietnam from 1986 to present

Changes in owners in Vietnam from 1986 to present

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Lê Thị Vinh
Changes in owners in Vietnam from 1986 to present
Bulletin of science and education.
2020.
№ 7 (85).
Part 1.
Pp. 39-44.
ISSN 2312-8089.
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com