Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)

Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)          
Tạp chí: Гуманитарные научные исследования.
ISSN 2225-3157        
Năm 2019
Số: 06
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com