Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме

Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме
Tạp chí: Аллея науки. ISSN 2587-6244      
Năm: 2019/06
Số: T.3. № 6 (33)       
Trang: 745-749
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com