Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме

Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме
Tạp chí: Аллея науки. ISSN 2587-6244      
Năm: 2019/06
Số: T.3. № 6 (33)       
Trang: 745-749
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com