Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме

Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме      
Tạp chí: Форум молодых ученых.
ISSN 2500-4050        
Năm: 2019/06
Số: № 6 (34)   
Trang: 681-685           
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com