Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме

Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме      
Tạp chí: Форум молодых ученых.
ISSN 2500-4050        
Năm: 2019/06
Số: № 6 (34)   
Trang: 681-685           
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com