Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Bài báo: Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)     
Tạp chí: Современные научные исследования и инновации.

ISSN 2223-4888
Năm: 2019/06
Số: № 6 (98)               
Tên tác giả: Lê Thị Hồng PhượngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com