Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Bài báo: Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)     
Tạp chí: Современные научные исследования и инновации.

ISSN 2223-4888
Năm: 2019/06
Số: № 6 (98)               
Tên tác giả: Lê Thị Hồng PhượngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com